งานแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงานทด แทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิ ภาพและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม

งานแสดงเทคโนโลยีด้านพลังงานทด แทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิ ภาพและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม
Renewable energy energy efficiency entech pollutec เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและ นวัตกรรมใหม่ล่าสุดเฉพาะปั๊ม, วาล์ว เป็นงาน แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเฉพาะด้านหม้อไอน้ำ